When We All Vote logo animation

HÃY LÀ NGƯỜI BẮT ĐẦU THAY ĐỔI

Why voting is important to me

Biểu quyết rất quan trọng vì nó là một cách thể hiện ý kiến ​​của bạn. Mặc dù nghe có vẻ không giống nhưng bạn đã tạo ra sự khác biệt trong việc gửi phiếu bầu của mình vì bạn đang tạo ra tiếng nói của mình. Bằng cách bỏ phiếu, bạn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn với sự thay đổi lâu dài.

Facebook logoTwitter logo

Katia is trying to register 20 new voters before the voter registration deadline

Make sure you are registered to vote by completing this online registration form. Then share with all your friends to make sure they are registered too!

register to vote